hamburgericon

Att förvalta skogen baserat på dess naturliga processer. En strategi för livskraftig skog och säker kapitalförvaltning.

Vad är det vi gör

För varje avdelning på din fastighet fastställer vi den potentiellt naturliga vegetationen dvs. vad som kommer att växa spontant om skogen lämnas mer eller mindre orörd Vi dokumenterar sen dagsläget och gör en avvikelseanalys mot den potentiellt naturliga eller spontana vegetationstypen. Baserat på denna avvikelse samt dina egna mål utformar vi ett utvecklingsmål på kort och lång sikt.  Du har nu möjligheten att driva ett processbevarande naturnära skogsbruk.

Varför gör vi det?

Det kan finnas flera skäl till att välja ett naturnära skogsbruk.

Naturlig riskminimering

En skog som får utvecklas efter de, för platsen, naturliga förutsättningarna har bättre förutsättningar att stå emot skogliga störningar än starkt manipulerad skog.

Mer högvärdig produkt

Gradvis omställning av skogsekonomin från övervägande lågvärdig till större andel högvärdig slutprodukt.

Kostnadsminimering

Genom att tillåta de naturliga processerna minimeras ingreppen och därigenom kostnaderna.

Minskad investeringsrisk

Naturliga processer som tex naturlig föryngring ger minskat investeringsbehov vilket ger minskad finansiell risk över tid med föränderligt klimat och ändrade politiska spelregler.

Ökat virkesförråd

Genom att gynna tillväxten och begränsa uttag byggs ett allt större virkesförråd. Virkestillväxten motsvarar även en ökad inbindning av kol. Även den biologisk mångfalden gynnas vilket är viktiga bidrag för de miljö- och klimatutmaningar vi står inför idag.

Ökat Fastighetsvärde

Ett större virkesförråd ger naturligt ett ökat fastighetsvärde.

Våra tjänster: Biotopkartering

Vi genomför en Biotopkartering på hela fastigheten.
Det innebär en inventering av nuläget. Hur ser skogen ut idag avseende artsammansättning, ålder, struktur och död ved etc. 

Vi gör sedan en differensanalys och visar avvikelser från vilka skogstyper som naturligt skulle växa på de olika marktyperna. 

I den framtidsplan vi tillhandahåller ingår en övergripande plan gällandes mellan 30 – 50 år. Dessutom presenteras åtgärdsplaner på kort sikt (-10 år)
Planerna innehåller åtgärder för att stödja de naturliga processerna. Vilka huvudsakliga mål du har som skogsägare med din skog är av vikt och beaktas i planen. 

Planen är ett utmärkt fundament till arbetet med mer detaljerade skogsbruksplaner.
 

Vi erbjuder också:

Skogsbruksplan
Rådgivning

 

 

Hur vi jobbar

När du accepterat vårt erbjudande påbörjas en process som samtidigt är ett pågående kunskapsbyggande. Du erhåller en dokumentation som både är en analys av din skogsfastighet utifrån de ekologiska förutsättningarna såväl som en åtgärdsplan.

Biotopkartering

På plats genomför vi en kartläggning och bedömning av nuvarande skogstyp i jämförelse med vad som spontant skulle ha etablerats under förutsättning att inga eller begränsade skötselåtgärder hade utförts.

Målsättning

Skogsägarens mål diskuteras utifrån de skogsekologiska förutsättningarna. Identifiering av behov av uttag, riskbedömningar etc.

Skötselåtgärder

Åtgärder utformas för att systematiskt bidra till att skogstillståndet motsvarar vad som kan anses vara naturliga träslags-sammansättningar och strukturer.

Utbildning

En digital genomgång av nödvändig förutsättningar och grundläggande kunskaper.
Två tillfällen.

Referens

Under 2022/2023 har i Tivedens skogar ett projekt sponsrat av Världsnaturfonden (WWF) genomförts.

Vi fick då möjligheten att testa vår produkt mot 17 skogsägare.


Läs mer om samarbetet https://www.naturnaraskogsbruk.se/


Om du vill ta del av ett exempel på hur en slutgiltig rapport kan se ut. Kontakta då oss på info@silvastrategi.se

 

”Vår målsättning är god ekonomi både idag och i framtiden vilket betyder att riskminimering också blir ett mål. Dessutom att skogen är kvar och får vara skog och utvecklas som den själv vill.”

Anders Tivell & Martha Thernsjö, ägare av gården Perstorp i Tived

Kontakta oss

info@silvastrategi.se

Åsgatan 2, 153 30 Järna

Silva Strategi AB

En strategi för livskraftig skog och säker kapitalförvaltning.

Kontakt

info@silvastrategi.se
Åsgatan 2, 153 30 Järna